Stanislav Aristov 燃烧的火柴创意摄影

Stanislav Aristov 燃烧的火柴创意艺术集,大家都知道火柴是很普通的家庭用品,很少有人把它与艺术联系袭来,俄罗斯艺术家斯坦尼斯却做到了,他推出了自己的“Спички”系列,意味火柴棍的艺术

Stanislav Aristov 燃烧的火柴创意摄影

Stanislav Aristov 燃烧的火柴创意摄影,飞机

Stanislav Aristov 燃烧的火柴创意摄影,巴黎铁塔

Stanislav Aristov 燃烧的火柴创意摄影,白炽灯

Stanislav Aristov 燃烧的火柴创意摄影,蜘蛛

Stanislav Aristov 燃烧的火柴创意摄影,帆船

Stanislav Aristov 燃烧的火柴创意摄影,天鹅

Stanislav Aristov 燃烧的火柴创意摄影,蝴蝶

点击阅读全文可见该系列的更多图片。[via]

相关推荐
评论留言