Zaria Forman风景绘画艺术作品集

Zaria Forman风景绘画艺术作品集1

Zaria Forman风景绘画艺术作品集,Zaria Forman,美国女画家,出生于1982年,母亲是位摄影师,在她童年时期带她跑遍世界各地,见到很多美丽风景,因此开始对绘画的兴趣和灵感,作品更多向观众展示一个在动荡和宁静间的过渡时期。

Zaria Forman风景绘画艺术作品集2

Zaria Forman风景绘画艺术作品集3

Zaria Forman风景绘画艺术作品集4

Zaria Forman风景绘画艺术作品集5

点击阅读全文可见该系列的更多图片。[via]

相关推荐
评论留言