Dikky Photogrepe作品:精神病患日记

Dikky Photogrepe作品:精神病患日记1

Dikky Photogrepe,印度尼西亚摄影师,品名为《Psycho Diaries》(精神病患日记),以上这张名为《Tamed》(顺从).

Dikky Photogrepe作品:精神病患日记2

Dikky Photogrepe作品:精神病患日记3

Dikky Photogrepe作品:精神病患日记4

Dikky Photogrepe作品:精神病患日记5

Dikky Photogrepe作品:精神病患日记6

点击阅读全文可见该系列的更多图片。[via]

相关推荐
评论留言