Danielle Tunstall,英国女摄影师,其肖像摄影血腥诡异,并对僵尸题材情有独衷。

danielletunstall摄影集-1

danielletunstall摄影集-2

danielletunstall摄影集-3

danielletunstall摄影集-4

danielletunstall摄影集-5

danielletunstall摄影集-6

danielletunstall摄影集-7

danielletunstall摄影集-8

danielletunstall摄影集-9

danielletunstall摄影集-10

danielletunstall摄影集-11

danielletunstall摄影集-12

点击阅读全文可见该系列的更多图片。[via]

相关推荐
评论留言