Niken Anindita 深邃的天空插画作品集

Niken Anindita 深邃的天空插画作品集,来自印度尼西亚女插画师Niken Anindita常常以深邃星空做背景,她的作品唯美漂亮,故事性强,忧郁色彩较浓。

Niken Anindita 深邃的天空插画作品集1

Niken Anindita 深邃的天空插画作品集2

Niken Anindita 深邃的天空插画作品集3

Niken Anindita 深邃的天空插画作品集4

Niken Anindita 深邃的天空插画作品集5

Niken Anindita 深邃的天空插画作品集6

点击阅读全文可见该系列的更多图片。[via]

相关推荐
评论留言